Add your text here

Add your header text here

Our mission

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Główną ideą prowadzonych w oparciu o infrastrukturę CENAGIS analiz naukowych będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych.

Projekt realizowany będzie w Politechnice Warszawskiej, ale pod względem idei projekt ma charakter projektu wspólnego dla całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu konsolidacji badań planowane jest utworzenie nowej Sieci Naukowej Analiz i Prezentacji Danych Geoprzestrzennych Polski, która będzie konsolidowała i koordynowała program badawczy z zakresu geoinformacji w Polsce. Do sieci zaproszone zostaną wszystkie zainteresowane wydziały i jednostki badawcze, w których prowadzone są badania z zakresu szeroko rozumianej geoinformacji. Dotyczy to więc nie tylko jednostek o profilu geodezyjno-kartograficznym i geograficznym, ale również prowadzących badania m.in. w zakresie: informatyki, ochrony przyrody, leśnictwa, geologii, architektury, inżynierii lądowej, transportu, górnictwa.

Działalność CENAGIS ma więc z jednej strony zapewnić podniesienie skali, jakości i efektywności badań w zakresie geomatyki w Polsce oraz obniżenie ich kosztów (wspólna infrastruktura dla wielu ośrodków naukowych), a z drugiej umożliwić komercjalizację badań poprzez utrzymanie ścisłej relacji z przedsiębiorcami zarówno na etapie projektowania CENAGIS oraz jej wykorzystania. Nowa infrastruktura ma umożliwić opracowywanie i testowanie nowych produktów przez firmy, a także popularyzować dostęp do technologii konsorcjantów i parterów CENAGIS.

Wypracowane rozwiązania technologiczne, metody i algorytmy oparte o dane geoprzestrzenne pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po ocenie potencjału komercjalizacyjnego będą mogły być wdrażane przez przedsiębiorstwa, zarówno partnerskie, jak i inne zainteresowane wynikami badań. Wszelkie opłaty z tytułu korzystania z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą wnoszone do odpowiednich instytucji przez podmioty komercjalizujące badania zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, w szczególności Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

Proponowane rozwiązanie jest z założenia rozwiązaniem wspomagającym dla rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej m.in. poprzez opracowywanie efektywnych metod wykorzystania tworzonych w Polsce danych przestrzennych, ich testowanie oraz tworzenie krajowego otwartego oprogramowania analitycznego. Dlatego projekt na każdym z etapów uzyskał poparcie Głównego Geodety Kraju, Geodety Województwa Mazowieckiego, Klastra GeoPoli i Mazowieckiego Klastra ICT.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geospatial Analysis Platform