Czym jest

Geomatyka i geoinformacja

Specjalizacja tematyczna CENAGIS

GEOMATYKA to dyscyplina zajmująca się pozyskiwaniem, analizowaniem, przechowywaniem, interpretowaniem, przetwarzaniem, upowszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji (Internetowy Leksykon Geomatyczny PTIP).

GEOINFORMACJA to informacja o zjawiskach lub obiektach zawierająca bezpośrednie lub pośrednie odniesienie do położenia względem Ziemi. Słowem GEOINFORMACJA określa się też skrótowo naukę o informacji geograficznej.

NAUKA O GEOINFORMACJI  (ang. GIScience – Geographic Information Science) odnosi się do naukowego kontekstu przetwarzania i zarządzania informacją przestrzenną, w tym do związanych z nią technologii.
GIScience zajmuje się problematyką informacji geograficznej w kontekście struktur danych, analizy, dokładności, znaczenia, poznania, wizualizacji i wielu innych, a zatem pokrywa się z domenami kilku tradycyjnych dyscyplin, które zajmują się fizycznymi procesami zachodzącymi na Ziemi lub sposobem, w jaki ludzie wchodzą w interakcje z Ziemią (np. geografia, geologia i geologia, geofizyka, oceanografia, ekologia, nauki o środowisku, matematyka stosowana, statystyka przestrzenna, fizyka), a także dyscypliny związane ze sposobem, w jaki człowiek wchodzi w interakcje z maszynami (np. informatyka, informatyka, nauki o informacjach, nauki kognitywne, kognitywne psychologia, sztuczna inteligencja).

GEOINFORMATYKA to z kolei  dyscyplina ściśle powiązana z INFORMATYKĄ, opierająca się i rozwijająca technologie informatyczne w obszarze modelowania danych geoprzestrzennych, ich przechowywania, zarządzania i przetwarzania, a także rozwojem systemów i aplikacji geoinformacyjnych.

Obecnie informacje geoprzestrzenne są kluczowe dla większości dziedzin życia. Aplikacje i systemy geoinformacyjne są szeroko wykorzystywane m.in. w geodezji, kartografii,  urbanistyce, gospodarce przestrzennej, transporcie, energetyce, rolnictwie,  turystyce, ochronie środowiska, ochronie zdrowia, sektorze ubezpieczeń i bankowości, marketingu,  czy też bezpieczeństwie i obronności. Dlatego też geomatyka i geoinformacja są kluczowe w prowadzeniu badań naukowych oraz w podejmowaniu decyzji w wielu dziedzinach.

Dzięki rozwojowi technologii, jesteśmy w stanie zbierać coraz większe ilości danych geoprzestrzennych, korzystając z różnych źródeł takich jak satelity, sensory, kamery, a także urządzenia mobilne, jak smartfony czy tablety. Następnie, te dane są przetwarzane przy użyciu specjalistycznych narzędzi i technik, takich jak systemy informacji geograficznej (GIS), fotogrametria czy teledetekcja.

Dzięki analizie tych danych, możemy uzyskać wiele cennych informacji na temat np. ukształtowania terenu, rozmieszczenia obiektów, budynków i ich wnętrz, czy też zmian zachodzących w danym miejscu w czasie. Te informacje mogą być wykorzystane w celu rozwiązywania różnych problemów i podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, regionalnym, a nawet globalnym.

Właśnie dlatego, aby pomóc w dostępie, eksploracji, przetwarzaniu i magazynowaniu danych przestrzennych powstało CENTRUM ANALIZ GEOPRZESTRZENNYCH i SATELITARNYCH (CENAGIS).