Poznaj

Centrum CENAGIS

CENAGIS to infrastruktura do celów badawczych,  która powstała w ramach projektu „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych  wraz z laboratoriami testowania/certyfikacji produktów geomatycznych (CENAGIS)/ Projekt  był realizowany przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w latach 2018-2023 (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego)

Infrastruktura składa się z dwóch głównych komponentów:

  • zaawansowana infrastruktura informatyczna pozwalająca na prowadzenie analiz geoprzestrzennych oraz obliczeń satelitarnych (typu spatial big data),
  • laboratoria wzorcowania/kalibracji/certyfikacji instrumentów pomiarowych wykorzystywanych w pozyskiwaniu geoinformacji oraz laboratoria testowania aplikacji geoinformacyjnych oraz danych przestrzennych.

Infrastruktura informatyczna umiejscowiona jest w Gmachu Głównym PW (klaster MERCATOR) oraz w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu (klaster ROMER).

Laboratoria stacjonarne dostępne są w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu.

Cel Centrum CENAGIS

Kim jesteśmy?

CENAGIS ma zapewnić z jednej strony poprawę skali, jakości i efektywności badań geomatycznych oraz obniżenie ich kosztów (wspólna infrastruktura dla wielu ośrodków naukowych), a z drugiej strony umożliwić komercjalizację badań poprzez utrzymywanie bliskich relacji z przedsiębiorcami na etapie projektowania CENAGIS i jego użytkowania. Infrastruktura ma umożliwić rozwój i testowanie nowych produktów przez firmy, a także promować dostęp do technologii członków konsorcjum i partnerów CENAGIS.

Obecnie Centrum jest w pełni operacyjne i działa jako jednostka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Pierwszy etap wdrożenia CENAGIS został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działanie 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022.
Kwota dofinansowania: ok. 4 000 000 EUR. Wkład własny: ok. 1 300 000 EUR.